Pravidlá súťaže

Pravidlá súťaže 

Súťaž realizovaná na Instagram profile @lukeylb https://www.instagram.com/lukeylb/?hl=sk 

Súťažné podmienky 


01. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom súťaže je majiteľ Instagramoveho profilu a sprostredkovateľ súťaže Lukeylb 

02. Poskytovateľ výhry 

Poskytovateľom výhry je spoločnosť Panta Rhei, s.r.o., so sídlom Kúpeľná 2, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 443 923, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 3243/T 

03. Súťažiaci 

Do súťaže sa môže zapojiť akákoľvek fyzická osoba, žijúca na území Slovenskej republiky, ktorá má viac ako 15 rokov, prostredníctvom vlastného účtu na sociálnej sieti Instagram, ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa pravidiel. 

04. Miesto a trvanie súťaže 

Súťaž bude prebiehať v čase od 26.09.2021 00:00:01 do 26.10 23:59 na profile Instagram účtu @lukeylb. 

05. Výhra a žrebovanie 

Výhercom sa stane osoba, ktorá splní uvedené podmienky súťaže: 

Musí sledovať môj Instagram profil @lukeylb a Instagram profili @pantarhei, @začitaj sa

Dá Like na príspevok a do komentára pod uvedeným súťažným príspevkom napíše svoju obľúbenú pesničku z albumu "Srdce Rozum BLVD". 

05.01.Výhry 

Hrá sa o 3x CD albumu "Srdce Rozum BLVD" - IMT Smile. 

05.02. Oznámenie výsledkov žrebovania 

Žrebovanie sa uskutoční 27.10.2021. Žrebovať sa bude náhodným výberom spomedzi všetkých súťažiacich. Vyžrebovaní výhercovia budú vyhlásení v príbehu na Instagram účte @lukeylb a pod súťažným príspevkom Instagram profilu @lukeylb. 

06.Odovzdanie výhier 

Výhry budú odovzdané po dohode s výhercom, najneskôr do 30 dní. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru, je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže, ktoré je konečné a nie je voči nemu možný opravný prostriedok. Výhru z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výhry sú neprenosné, ak sa vyhlasovateľ súťaže nedohodne s výhercom inak.
Súťažiaci nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v súťaži. Tvorca súťaže nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vzniknú v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, nevyužitím, alebo odmietnutím výhry. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 14 dní od uskutočnenia žrebovania, bude vyžrebovaný nový výherca. Výhra bude výhercovi odoslaná do 30 dní od termínu žrebovania. 

07. Daň z výhry

Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do výšky 350 EUR je od dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350 EUR sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného daňového priznania. Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry. 

08. Súhlas so zverejnením osobných údajov 

Každý účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti Instagram, na ktorej sa účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom za účelom prevádzkovania súťaže (napr. realizácia súťaže, odovzdanie a prevzatie výhry), a to po dobu trvania súťaže usporiadateľom ako prevádzkovateľom. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. 

Súťažiaci má práva podľa § 19 - 30 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracovania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí s tým, že usporiadateľ alebo sprostredkovatelia v rozsahu a podmienok dohodnutých s usporiadateľom sú oprávnení s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania zhromažďovať, spracúvať (v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov) a používať Údaje v súlade s právnym poriadkom SR. Účastník dáva účasťou v súťaži usporiadateľovi súťaže v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo prejavov osobnej povahy zaobstaraných usporiadateľom v súvislosti s usporiadaním súťaže a odovzdávaním hlavnej výhry (ďalej len „Snímok") pre komerčné a preukazné účely na všetkých komunikačných médiách bez ohľadu na ich povahu a určenie všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Účastník súťaže udeľuje usporiadateľovi tento súhlas bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým usporiadateľ snímok v súlade s jeho určením poskytne. 

09. Osobitné ustanovenia 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na zrušenie súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). 

Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie usporiadateľa konečné a záväzné. Na výhru sa nevzťahujú ustanovenia § 612 až 627 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Účastníci súťaže sa môžu s týmito pravidlami oboznámiť na stránke súťaží. 

Súťažiaci ďalej vyhlasuje a potvrdzuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente a je si vedomý svojich práv a povinností uvedených v čl. 12 až 23 Nariadenia GDPR, prípade § 19 až § 28 Zákona, ktoré upravujú resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb. Súčasne vyhlasuje, že uvedené informácie považuje za zrozumiteľné a ich obsahu rozumie. 

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú účastníci súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito pravidlami. 

Sprostredkovateľ sútaže sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvať v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). 

10.Umiestnenie súťažných podmienok 

Tieto súťažné podmienky sú účastníkom k dispozícií na webovej stránke: lukeylb.blogspot.com Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže a s ich záväznosťou. V prípade rozporu niektorých ustanovení týchto súťažných podmienok s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením vyhlasovateľa vo všetkých prípadoch týkajúcich sa tejto súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia týchto súťažných podmienok a vyhlasovateľ za prípadný takýto rozpor nezodpovedá. 

V Žiline, dňa 26.09. 2021 

  • Share: